Styrelsen

En bostadsrättsförening måste alltid ha en styrelse, bestående av minst 3 medlemmar. Styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att ansvara för förvaltningen av föreningens fastighet och sköta ekonomin såsom bokföring, avisering av hyror och årsavgifter. Styrelsen ska informera om aktualiteter och vara öppen i sin kommunikation mot medlemmarna, styrelseprotokollen är däremot sekretessbelagda.
Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och kontaktas via: styrelsen@nullrensnalen3.se.

Varje år har föreningen en stämma (årsmöte) där alla medlemmar har möjlighet att vara med och påverka. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer och tar beslut i viktiga frågor. Föreningsstämman väljer styrelse och utser revisorer. Den beslutar bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen, om ändring av stadgarna och fastställer resultaträkningen samt balansräkningen.

Alla medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsemedlemmar. Inför ett årsmöte kan du kontakta valberedningen om du är intresserad av att påverka ditt boende mer genom att delta i styrelsearbetet.

Efter Årsstämma 2023, den 19 april,  och påföljande konstituerande styrelsemöte har styrelsen följande sammansättning:

LEDAMÖTER

SUPPLEANTER

  • Åsa Widell

VALBEREDNING

  • Albert Håkansson
  • Douglas Lundholm

REVISOR

  • KPMG – Andrea Åkesson, Auktoriserad revisor